Obchodné a reklamačné podmienky

Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka 513/1991 Zb., zákona o Ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že v plnom rozsahu súhlasí s Obchodnými podmienkami pre dodávku tovaru prezentovaného na internetovej stránke www.interesi.sk elektronického obchodu predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - spoločnosťou Hi-Reklama s.r.o. so sídlom Komenského č. 11/A, 040 01 Košice, IČO: 36 199 451, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 11733/V sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné, pokiaľ dôjde k potvrdeniu záväznej objednávky. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená emailom alebo telefonicky pri potvrdení prijatia objednávky.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že sú produkty vypredané, a nezodpovedá ani za chyby v obrázkoch alebo typografické chyby na webstránke, napr. chyby v popise produktu alebo technickej špecifikácii, nesprávne ceny a cenové úpravy (napríklad zmena ceny zo strany dodávateľa, zmena meny) či nesprávne informácie o tom, či je produkt na sklade. Spoločnosť Hi-Reklama s.r.o. je oprávnená tieto chyby opraviť a informácie kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Ak bola pri výrobku objednaného zákazníkom uvedená nesprávna cena, prevádzkovateľ to prirodzene náležite zákazníkovi oznámi a kým čaká na to, či bude zákazník so zmenenou cenou súhlasiť, nepokračuje v procese objednávky. Všetky obrázky na webstránke sa považujú výhradne za ilustrácie. Takéto ilustrácie nezaručujú reprodukciu presného vzhľadu, funkcie alebo pôvodu výrobku. Hi-Reklama s.r.o. nezodpovedá za žiadne informácie, ktoré na webstránke poskytujú tretie strany. Webstránku a všetok jej obsah vlastní Hi-Reklama s.r.o. Informácie sú chránené právnymi predpismi o duševnom vlastníctve a marketingu. To znamená, že obchodné značky, názvy spoločností, názvy produktov, obrázky a grafika, dizajn, rozvrhnutie stránky a informácie o produktoch, službách a iný obsah sa nesmú kopírovať ani používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hi-Reklama s.r.o.

2. Objednanie tovaru a služieb

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Pred začatím spolupráce je kupujúci povinný zoznámiť sa s Obchodnými podmienkami, ktoré sú riadne uvedené na webstránke predávajúceho. Objednanie tovaru nie je podmienené registráciou kupujúceho. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom a sú považované za záväzné ihneď po preukázateľnom prijatí do elektronického systému. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

Pred vytvorením objednávky na webstránke musí zákazník súhlasiť so všeobecnými podmienkami. Súhlasom so všeobecnými podmienkami sa zákazník zaväzuje, že bude dodržiavať všeobecné podmienky v celom rozsahu, a berie na vedomie, že si prečítal informácie o osobných údajoch a súboroch cookies a súhlasí s ich používaním podľa Zásad ochrany súkromia spoločnosti Hi-Reklama, s.r.o., ktoré sú v tomto dokumente uvedené.

Ak si zákazník zaregistruje používateľský účet a/alebo zadá objednávku, bude požiadaný o poskytnutie určitých osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú správne a úplné a zodpovedá za akékoľvek chyby v poskytnutých informáciách. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Hi-Reklama, s.r.o. sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Hi-Reklama, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných podmienok.

Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť, že nikto okrem zákazníka nebude používať zákazníkove prihlasovacie údaje. Zákazník nesmie nikomu prezradiť svoje používateľské meno alebo heslo a zabezpečí uschovávanie akejkoľvek dokumentácie s informáciami o používateľskom mene a hesle tak, aby k nej nemali prístup neoprávnené osoby. Ak existuje podozrenie, že k heslu zákazníka získala prístup neoprávnená osoba, zákazník je o tom povinný bezodkladne informovať spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o. Ak zákazník takéto oboznámenie neposkytol, zodpovedá za všetky nákupy vykonané s prihlasovacími údajmi zákazníka. Za porušenie  povinnosti zákazníka, uvedených v tomto odseku predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Ak má Hi-Reklama, s.r.o. podozrenie, že zákazník zneužíva svoj používateľský účet alebo prihlasovacie údaje účtu alebo inak porušuje všeobecné podmienky, spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o. je oprávnená zablokovať prístup zákazníka k jeho používateľskému účtu. Spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o. je ďalej oprávnená prideliť zákazníkovi nové prihlasovacie údaje.

3. Zrušenie objednávky

Zrušiť objednávku môžete maximálne do 24 hodín po jej odoslaní. Po tejto lehote predávajúci nezaručujeme, že objednávku zruší, pretože je možné, že už bude odoslaná. Zákazník by si mal dobre premyslieť či má o daný tovar skutočný záujem a až potom odoslať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi emailom na email zadaný v objednávke.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad). Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Storno objednávky predávajúci oznámi zákazníkovi e-mailom alebo telefonicky, v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet.

5. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku (tovar) ihneď po jej doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, alebo po dohode vrátiť kúpnu cenu.

6. Dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v závislosti od jeho dostupnosti spravidla do 7 pracovných dní, pokiaľ tomu nebudú brániť prevádzkové náklady.


7. Reklamácie a záruka

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie kupujúcich – spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z., Občianskym zákonníkom SR a ostatnými platnými právnymi predpismi. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť predávajúcemu. Za vady spôsobené prepravcom predávajúci nenesie zodpovednosť. Zákonná záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Taktiež nezodpovedá za vady:

 1. ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
 2. o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
 3. pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),
 4. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti, alebo nevhodným výberom veľkosti daného tovaru.
 5. boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti, taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie. ( § 619 OZ)
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 OZ)
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. ( § 621 OZ)
 • 1. Predávajúci alebo ním poverená osoba je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná po troch pracovných dňoch, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. (§ 18 zákona č. 250/2007 Z.z.) – povinnosť uvedená v odseku 1. sa vzťahuje na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. (§ 622 OZ)
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. (§ 623 ods. 1 OZ)
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. (§ 623 ods. 2 OZ)
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.(§ 625 OZ)
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. (§ 626 OZ)
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To iste platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. (§ 627 OZ)

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru do 15 dní od uznanej reklamácie
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 2. tovar zašlite na adresu predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku – takto zaslaný balík neprevezmeme)
 3. do zásielky pribaľte vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu
 4. do zásielky pribaľte originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A
040 01 Košice

Tel.číslo: 055/62 319 27

Mail: info@interesi.sk

Reklamáciu vybaví predávajúci čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

8. Možnosť odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 7 zákona 102/2014 Z.z. kupujúci – spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety tohto bodu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

9. Kedy nemôžete odstúpiť od
zmluvy bez uvedenia dôvodu

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10. Ako odstúpiť od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 8 týchto obchodných podmienok musí kupujúci riadne zdôvodniť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dohodnutými podmienkami.
 2. V zákonnej lehote poslať predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy (na odstúpenie môžete použiť formulár, ktorý si môže kupujúci stiahnuť z webstránky predávajúceho).
 3. V liste musí byť uvedené, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
 4. Kupujúci uvedie , akým spôsobom žiada vrátiť peniaze.
 5. Tovar môže vrátiť kupujúci zároveň s listom.
 6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pri riadnom vrátení tovaru  najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

11. Spôsob platby

Elektronické platby za tovar z e-shopu zabezpečuje spoločnosť Trust Pay, a. s., spoločnosť má certifikát PCI DSS Level 1, ktorý spĺňa prísne kritéria kartových asociácií. Platobná brána umožňuje platiť platobnou kartou alebo cez platobný príkaz priamo na stránke príslušnej banky. Platba na dobierku je za príplatok 1 € s DPH. Pri personalizovaných produktoch, ktoré vyrábame podľa vašej predstavy, napríklad s konkrétnym menom a podobne, je potrebné platbu za tovar uhradiť vopred. Takto špecificky na mieru vyrobený produkt neodosielame na dobierku. Ceny uvedené na webstránke sú uvedené v € a nezahŕňajú poštovné, ktoré sú stanovené samostatne. Ceny sú uvádzané s DPH. Spoločnosť Hi-Reklama, s.r.o. si vyhradzuje právo neponúkať všetky spôsoby platby nepretržite a alternatívne zmeniť spôsob platby.

12. Spôsob dopravy

Na prepravu balíčkov využíva predávajúci kuriérsku spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej DPD), Packetu (bývala Zásielkovňa) a Slovenskú poštu.

Kuriérska spoločnosť DPD: cena za prepravu balíka na adresu zvolenú zákazníkom je 4,00 € s DPH.

Packeta: cena za prepravu balíka na výdajné miesto Packety je 2,50 € s DPH.

Pri malých nálepkách umožňujeme aj odoslanie Slovenskou poštou ako klasickú listovú zásielku do 100 g. Cena za prepravu listovej zásielky na adresu je 1,50 € s DPH (doručenie do 2 dní od odoslania).

Osobný odber zadarmo na ulici Komenského 11/A, 040 01 Košice, sídlo spoločnosti Hi-Reklama s.r.o., PO - PIA: 8.00 - 16.30 hod

Aktuálne ponúkame dopravu ZADARMO od hodnoty 75€

13. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, v prípade uzavretia kúpnej zmluvy oznámiť kupujúcim  predávajúcemu osobné údaje. Všetky informácie bude predávajúci používať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržiavaní GDPR a používať iba pre nevyhnutnú potrebu obchodného vzťahu. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii, prípadne objednávke.

Ako zákazník (fyzická osoba) kupujúci pri registrácii v elektronickom obchode uvedie nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu
 • Adresu elektronickej pošty
 • Jedno kontaktné telefónne číslo

Pokiaľ je kupujúci podnikateľom, tak uvedie aj svoje IČO, IČ DPH, DIČ a číslo účtu.

Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho. Sú potrebné k realizácii a zaúčtovaniu platby kupujúceho za nakúpený tovar, ku komunikácii s ním a k tomu, aby bolo možné riadne doručiť objednaný tovar. Ak žiada kupujúci doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môže uviesť aj adresu doručenia (napr. keď posiela objednaný tovar ako darček). Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe, máme ich uložené v našej databáze, kde sú dostupné jedine nám, a sú chránené pred zneužitím. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke www.interesi.sk sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Kupujúci od okamihu registrácie alebo okamihom vykonania objednávky udeľuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržiavaní GDPR predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností z kúpnej zmluvy (vzájomných zmluvných vzťahov), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail) Vyhlasujeme, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Váš súhlas


Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu www.interesi.sk, dávate súhlas v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržiavaní GDPR s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ak príde v budúcnosti k ich zmenám, budete mať možnosť sa s nimi zoznámiť na našich stránkach. Zároveň vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou. Súhlas sa udeľuje na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo písomným oznámením na adresu sídla predávajúceho.

14. Biano Star

1. K získavaniu hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.

3. V súvislosti so službou sú spracúvané osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára pre získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenie neobsahujú osobné údaje.

4. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

5. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich e-mailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.

6. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracúvané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

7. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tejto stránke.

15. Záverečné ustanovenia

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ alebo telefonicky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
P.O.Box A 35, Vrátna 3, Košice

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/ 6220 781, fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Prevádzkovateľ:

Hi-Reklama, s.r.o.
Komenského 11/A
040 01 Košice

IČO: 36199451
IČ DPH: SK2020060339

Otváracie hodiny: PO-PI: 8:00-16:30 hod.
Tel.číslo: 055/62 319 27
Mail: info@interesi.sk

Č.účtu: 2625770215/1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2577 0215
SWIFT: TATRSKBX

Zapísaný v OR: Okresný súd Košice I.
Odd.: Sro, vložka č. 11733/V